خانه / دوره های زبان آلمانی

دوره های زبان آلمانی

زبان آلمانی

برای همه سطوح

A1- A2

B1-B2

C1-C2

دوره های مختلف زبان آلمانی:

دوره عمومی: بصورت ترمیک برگزار میشود، تعداد جلسات  ۲ روز در هفته می باشد.

هر کتاب دارای ۱۲ درس است که در ۳ ترم عمومی (۴۸ جلسه) برگزار می شود.

بنابراین این دوره شامل ۳ ترم عمومی برابر یک سطح زبان است که مدت آن ۶ ماه می باشد.

هر درس همراه حل تمرین و رفع اشکال در ۴ جلسه برگزار می شود. بهمین ترتیب دوره های بالاتر ادامه می سابند.

این دوره معمولا برای متقاضیان تحصیل تنظیم شده است.

 

هر کتاب دارای ۱۲ درس است که در ۳ ترم عمومی (۴۸ جلسه) برگزار می شود.

بنابراین این دوره شامل ۳ ترم عمومی برابر یک سطح زبان است که مدت آن ۶ ماه می باشد.

هر درس همراه حل تمرین و رفع اشکال در ۴ جلسه برگزار می شود. بهمین ترتیب دوره های بالاتر ادامه می سابند.

این دوره معمولا برای متقاضیان تحصیل تنظیم شده است.

 

دوره های عمومیA1-A2-B1-B2-C1-C2 نام کتاب در حال تدریس تعداد جلسات هر هفته تعداد جلسات هر ترم (دو ماهه) مجموع جلسات ( ماهه ۶)  هر دوره
A1.1+A1.2+A1.3 Studio d A1 ۲ جلسه ۱۶ جلسه ۴۸ جلسه
A2.1+A2.2+A2.3 Studio d A2 ۲ جلسه ۱۶ جلسه ۴۸ جلسه
B1.1+B1.2+B1.3 Studio d B1 ۲ جلسه ۱۶ جلسه ۴۸ جلسه
B2.1+B2.2+B2.3 Sicher ۲ جلسه ۱۶ جلسه ۴۸ جلسه
C1.1+C1.2+C1.3 Nach Anfrage ۲ جلسه ۱۶ جلسه ۴۸ جلسه
C2.1+C2.2+C2.3 Nach Anfrage ۲ جلسه ۱۶ جلسه ۴۸ جلسه

 

دوره فشرده :این دوره با سرعت بیشتری برگزار میشود. تعداد جلسات  3 روز در هفته می باشد.

هر کتاب دارای ۱۲ درس است که در ترم عمومی (۳۶ جلسه) برگزار می شود.

بنا براین دوره فشرده نیز شامل ۳ ترم عمومی برابر یک سطح زبان است.

در هر ترم عمومی ۴ درس در ۱۲ جلسه (۴ هفته) یعنی هفته ای یک درس تدریس می شود.

هردرس همراه حل تمرین و رفع اشکال در ۳ جلسه برگزار میشود و بهمین ترتیب دوره های بالاتر ادامه می یابند.

این دوره معمولا برای متقاضیان مهاجرت و سفر تنظیم شده است.

 

دوره های عمومیA1-A2-B1-B2-C1-C2 نام کتاب در حال تدریس تعداد جلسات هر هفته تعداد جلسات هر ترم (دو ماهه) مجموع جلسات ( ماهه ۶)  هر دوره
A1.1+A1.2+A1.3 Studio d A1 ۳ جلسه ۱۲ جلسه ۳۶ جلسه
A2.1+A2.2+A2.3 Studio d A2 ۳ جلسه ۱۲ جلسه ۳۶ جلسه
B1.1+B1.2+B1.3 Studio d B1 ۳ جلسه ۱۲ جلسه ۳۶ جلسه
B2.1+B2.2+B2.3 Sicher ۳ جلسه ۱۲ جلسه ۳۶ جلسه
C1.1+C1.2+C1.3 Nach Anfrage ۳ جلسه ۱۲ جلسه ۳۶ جلسه
C2.1+C2.2+C2.3 Nach Anfrage ۳ جلسه ۱۲ جلسه ۳۶ جلسه

 

دوره سفارشی: بدلخواه و بر حسب نیاز شخص و یا گروه متقاضی تنظیم میگردد.

– دوره های زبان تخصصی (پزشکی، مهندسی، هنری، بازرگانی و …) پرسنل هتل ها و کارخانجات و غیره.