خانه / دوره های کودکان

دوره های کودکان

دوره های آموزشی کودکان

معرفی:

دوره آموزشی کودکان مخصوص رده سنی ۱۰-۶  سال می باشد. مفاد آموزشی این دوره به گونه ای انتخاب گردیده که از طریق تنوع فعالیت های بسیار جالب، سرگرم کننده و هدفمند، با توجه به سن و قدرت درک کودکان زبان آموز، آنها را با زبان انگلیسی آشنا کرده و توانایی برقراری ارتباط  به زبان انگلیسی را در آنان تقویت نماید.

کتاب ها:  سری کتاب های Magic Time و English Time

اهداف:

آشنایی کودکان با زبان انگلیسی در محیطی جذاب و هدفمند

 

 

چارت آموزشی دوره های زبان انگلیسی کودکان

english-time0-1 دوره های کودکان دوره های کودکان english time0 1

english-time0-9 دوره های کودکان دوره های کودکان english time0 9

english-time0-8 دوره های کودکان دوره های کودکان english time0 8

english-time0-7 دوره های کودکان دوره های کودکان english time0 7

english-time0-6 دوره های کودکان دوره های کودکان english time0 6

english-time0-5 دوره های کودکان دوره های کودکان english time0 5

english-time0-4 دوره های کودکان دوره های کودکان english time0 4

english-time0-3 دوره های کودکان دوره های کودکان english time0 3

english-time0-2 دوره های کودکان دوره های کودکان english time0 2

english-time0-10 دوره های کودکان دوره های کودکان english time0 10