خانه / دوره Basic

دوره Basic

american-english-basic-768x273 دوره basic دوره Basic american english basic 768x273

کتاب: American English File Starter

کتاب های جانبی:           Basic Tactics for listening    Basic Vocabulary in use     Basic Grammar in use 

2 ترم

آشنایی با مفاهیم ابتدایی و ساده زبان انگلیسی

توانایی برقراری ارتباط و تعامل در سطح نیازهای معمول و روزمره

توانایی درک و انتقال مفاهیم  از طریق چهار مهارت شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتاری