خانه / دوره Intermediate

دوره Intermediate

american-english-file-intermediate-768x273 دوره intermediate دوره Intermediate american english file intermediate 768x273

کتاب: American English File3

کتاب  جانبی:  English Vocabulary in use Intermediate    English Grammar in use    Expanding Tactics for listening   

4 ترم

در انتهای این مقطع زبان آموزان قادر خواهند بود تا مفاهیم پیچیده تر و انتزاعی تر را در زبان دوم، هم درک کرده و بیان نمایند و از ساختار های ترکیبی بیشتری استفاده کنند.